Skip to main content

Proces

 

Planning Halsteren feb2024

Het streven is om het windpark in 2026/2027 te realiseren. Op die manier draagt de vergrote capaciteit ook bij aan de provinciale doelstelling voor windenergie. Een windpark staat er echter niet zomaar, daar gaat een hele proces aan vooraf. Wij onderscheiden grofweg vijf fasen in de ontwikkeling en realisatie van het windpark Halsteren. 
Op dit moment bevinden we ons in de verkenningsfase en wordt er een start gemaakt met de fase voor de Milieueffectrapportage (MER).

 

Fase 1: Verkenning

De verkenningsfase is de fase van voorbereiding. Hierin worden keuzes gemaakt ter voorbereiding op de procedurele fase. Gedurende de verkenningsfase worden in overleg met bijvoorbeeld de gemeente en omwonenden keuzes gemaakt over het windpark zoals de grootte en ligging van het windpark.

Voor windpark Halsteren is deze fase gestart in 2013 en heeft de dialoog tot op heden uiteindelijk geleid tot de principekeuze van RWE voor een opstelling van drie turbines in de zuidelijke Auvergnepolder. Nu de ontwikkeling lange tijd heeft stilgelegen, willen we de dialoog weer opstarten.

Daarnaast hebben we een verzoek bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom ingediend om de procedure voor het windpark opnieuw op te starten.

Gezamenlijk met de omgeving en de belanghebbenden willen we verkennen hoe we het participatietraject (zowel de proces- als projectparticipatie) kunnen vormgeven. Zo willen we onder andere de wensen inventariseren omtrent deelname van omgeving in het windproject, met als uiteindelijk doel om in een volgende fase concrete afspraken met de omgeving te kunnen maken over de lusten en lasten van het project. 

 

Fase 2: MER

Zowel de gemeente Bergen op Zoom als RWE willen een zorgvuldig vergunningsproces doorlopen. Er is daarom voor gekomen om vrijwillig een plan- en project- M.E.R. op te stellen. In deze M.E.R gaan we de te hanteren windturbinenormen onderzoeken. Dit betekent dat er de komende tijd eerst gewerkt wordt aan het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en vervolgens wordt het MER opgesteld.


Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De gevolgen van de windmolens voor omwonenden, het landschap, de natuur, het milieu en de veiligheid worden in kaart gebracht in een Milieueffectrapportage (MER). De eerste stap in deze rapportage is het opstellen van een notitie 'Reikwijdte en Detailniveau'. Hierin wordt vastgelegd wat precies wordt onderzocht in de milieueffectrapportage en hoe dit onderzocht gaat worden. Meer specifiek wordt ook beschreven op welke wijze onderzocht wordt welke normen op deze locatie het best gehanteerd kunnen worden. Een concept van de NRD zal ter inzage worden gelegd, de Commissie M.E.R wordt om advies gevraagd en nadat er een nota van antwoord is opgesteld, wordt de NRD door de gemeente Bergen op Zoom vastgesteld.


Milieueffectrapportage (MER)
Zodra de NRD is vastgesteld wordt begonnen met opstellen van de MER en het uitvoeren van de verschillende benodigde onderzoeken. Ook de MER wordt ter toetsing aan de commissie MER voorgelegd. In het proces van de omgevingsdialoog krijgen ook omwonenden en andere belanghebbenden gelegenheid om input te leveren op de MER. 
Uiteindelijk wordt de Milieueffectrapportage ter inzage gelegd.

 

New Fase 3: Bestemmingsplan en vergunning

In deze fase vindt de besluitvorming plaats. De basis ligt in het uitgewerkte plan dat in de verkenningsfase tot stand is gekomen. Er is voor gekozen om de procedures voor de aanpassing van het bestemmingsplan en de vergunningen gecoördineerd te doorlopen. Dat betekent dat de aanpassing van het bestemmingsplan en de vergunningaanvraag tegelijkertijd lopen en dat ook de wettelijke procedures voor zienswijzen en beroep zijn gecombineerd.


Zodra de MER gereed is wordt gestart het met opstellen van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerpvergunningen met als doel de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan en de aangevraagde vergunningen. Na een zienswijze -periode van 6 weken, waarbij ook de MER ter inzage ligt, wordt er een 'nota van beantwoording' opgesteld en worden de inspraakreacties verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan. Uiteindelijk zal het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld en de worden de definitieve vergunningen verleend. Aansluitend volgt een beroepstermijn van 6 weken en start de beroepsprocedure van de Raad van State.


Tijdens deze formele fase van procedures is juist ook de dialoog die wij als RWE voeren met de omgeving, een belangrijk onderwerp. Deze fase start met een openbare informatiebijeenkomst waarin, voorafgaand aan de formele vergunningaanvraag, de plannen inhoudelijk en qua procedure worden toegelicht.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de klankbordgroep. Tevens kunnen geïnteresseerden voor financiële deelname in het park zich aanmelden. Gesprek met energiecoöperatie(s) wordt gestart om samenwerking te verkennen. Uit belangstellenden wordt een klankbordgroep opgericht, met wie de initiatiefnemer periodiek overlegt omtrent participatie en andere keuzes die verband houden met het windpark; zoals de invulling van een omgevings-/duurzaamheidsfonds.

Gedurende de procedurefase is de projectwebsite met informatie beschikbaar, worden nieuwsbrieven gestuurd en wordt ook via andere kanalen gecommuniceerd, bijvoorbeeld via advertorials in de lokale media. Via de website is er gelegenheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Na de zienswijze-periode wordt een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd inclusief uitleg van externe deskundigen.

Fase 4: Bouw

Nadat de omgevingsvergunning is verleend, vindt de verdere technische uitwerking plaats ter voorbereiding van de bouw, wordt de investeringsbeslissing genomen en wordt uiteindelijk het windpark gebouwd. Ondanks dat dit een fase is die relatief ‘technisch’ van aard is, is dit nog steeds een fase waarin de communicatie met de omgeving heel belangrijk is. Niet alleen de techniek moet geregeld worden, maar ook vindt er een verdere uitwerking van het omgevings- /duurzaamheidsfonds plaats en wordt er verder gewerkt aan de afronding dan wel het beslissen over de definitieve projectparticipatie.

Fase 5: Exploitatie

De exploitatiefase kenmerkt zich door energieproductie en de start van het beschikbaar komen van financiële baten voor bijvoorbeeld het omgevings-/duurzaamheidsfonds. Informatievoorziening naar de participanten en de omgeving staat dan centraal, alsook de eventuele feedback over het park. RWE stelt een app ter beschikking voor de geluidsvoorspelling en feedback over de beleving.

 

Planning procedure en vergunning

De concrete planning voor de procedure en de momenten voor zienswijzen en beroep zijn op dit moment nog niet bekend.

planning