Skip to main content

Gegevensbescherming

Algemeen

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Uw privacy is belangrijk voor ons en u moet zich altijd veilig en comfortabel voelen als u onze website bezoekt. Daarom hebben we zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen dat we te allen tijde de relevante wetgeving naleven. Dit document beschrijft de informatie die we kunnen verzamelen en hoe we ermee omgaan.

I. Wie is de verantwoordelijke?

RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
P +49(0)201-51790
F +49(0)201-51795005

E-mail RWE Aktiengesellschaft

II. Hoe kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming?

U kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken op:

RWE Aktiengesellschaft
Functionaris gegevensbescherming
RWE Platz 6
45141 Essen

E-mail datenschutz@rwe.com

III. Levering van de website en logbestanden

In de volgende paragrafen zullen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met het aanbieden van de website en het aanmaken van logbestanden.

 

1. Welke van uw persoonsgegevens gebruiken wij?

Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie uit het systeem van de toegangscomputer. Naast niet-persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam; de websites die u op ons domein hebt bezocht; de namen van de opgehaalde bestanden (incl. datum en tijdstip van het ophalen); de naam van uw internetprovider; en, indien van toepassing, het besturingssysteem en de browserversie van uw computer; hostnaam van de toegangscomputer; taalinstellingen) wordt uw IP-adres verwerkt.

 

2. Wat zijn de gegevensbronnen?

De gegevens worden van u verzameld doordat uw computer ze automatisch naar ons systeem verzendt.

 

3. Voor welk doel en op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

De gegevens worden eerst verzameld om de website technisch beschikbaar te maken. In dit geval is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, f AVG. 

Daarnaast slaan we de gegevens - in gepseudonimiseerde vorm in logbestanden - op voor beveiligingsdoeleinden, met name om aanvallen op onze website te herkennen en tegen te gaan, voor statistische doeleinden en om onze aanwezigheid op internet te optimaliseren. In deze gevallen is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, f AVG.

 

4. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

In bepaalde gevallen kunnen de gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Groep. Daarnaast maken we gebruik van externe dienstverleners die tijdens hun taken ook persoonsgegevens kunnen ontvangen. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In principe worden uw gegevens niet doorgegeven aan andere derden, tenzij wij hiertoe op grond van een gerechtelijk of officieel bevel verplicht zijn.

 

5. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

We slaan de gegevens 30 dagen op.

 

6. Bent u verplicht om uw gegevens te verstrekken? 

Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken. Als u de gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om de website volledig te gebruiken.

 

IV. Webanalyse en weboptimalisatie via cookies 

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn tekstbestandjes die een karakteristieke tekenreeks bevatten en een unieke identificatie van de computer mogelijk maken. Ze worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker wanneer de website wordt geopend. Wanneer de website weer wordt geopend, kan het computersysteem op deze manier worden geïdentificeerd en kan bepaalde informatie automatisch worden overgedragen. 

De informatie die via cookies wordt opgeslagen, vervult verschillende functies. We categoriseren ze als volgt:

 • Essentiële cookies 
 • Analytische cookies 

1. Welke van uw persoonsgegevens gebruiken wij?

Afhankelijk van de gebruikte cookie, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Hier vindt u een lijst van welke gegevens betrokken zijn bij individuele gevallen.

 

2. Wat zijn de gegevensbronnen?

Alle gegevens die wij verzamelen in de vorm van cookies zijn afkomstig van u.

 

3. Voor welk doel en op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

Afhankelijk van de gebruikte cookie, streven we verschillende doeleinden na met het gebruik van cookies. De eerste keer dat u onze website bezoekt, wordt u gevraagd om te selecteren welke cookies u wilt toestaan. Hier hebt u de mogelijkheid om uw selectie te bekijken en te wijzigen.

a. Essentiële cookies 

Essentiële cookies zijn nodig voor de technische werking van onze website en om de stabiliteit ervan te waarborgen. 

De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen en worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen. Daardoor kunnen we de gegevens niet langer naar u persoonlijk herleiden.

b. Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om uw surfgedrag op onze website te analyseren, zodat we de prestaties van onze pagina's kunnen meten en verbeteren. Daarbij maken we statistische profielen die niet aan individuen zijn toe te schrijven, maar alleen aan groepen. Deze profielen worden gebruikt om bezoekers- en klikgedrag en demografische kenmerken van de websitebezoekers te analyseren. 

De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen en worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen. Daardoor kunnen we de gegevens niet langer naar u persoonlijk herleiden.

c. Comfort-cookies

Met comfort-cookies bedoelen we marketing-cookies en socialemedia-cookies. Op deze website worden geen comfort-cookies gebruikt. 

 

4. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

In bepaalde gevallen kunnen de gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven van de Groep. Daarnaast ontvangen externe bedrijven die de betreffende cookie aanbieden uw gegevens in het kader van de gegevensverwerking namens ons op grond van art. 28 AVG. 

 

5. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

De bewaartermijn hangt af van de categorie van de cookie:

 • Essentiële cookies: 24 maanden
 • Sessiecookies, als onderdeel van de essentiële cookies: 24 uur
 • Analytische cookies: 24 maanden

 

6. Bent u verplicht om uw gegevens te verstrekken? 

U bent niet verplicht om uw gegevens te verstrekken, maar essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website.

 

7. Uw rechten met betrekking tot cookies 

Naast de onder punt IX genoemde rechten, hebt u het recht om:

 • te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van essentiële cookies.
 • hier uw toestemming in te trekken met betrekking tot de analytische cookies die door ons worden gebruikt.

 

V. Contactformulier

Op onze website heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier. Hieronder leggen we u uit hoe we uw gegevens in deze context verwerken. U kunt de verantwoordelijke voor het contactformulier bereiken via wind.nl@rwe.com.

 

1. Welke van uw persoonsgegevens gebruiken wij? 

We verwerken de gegevens die u verstrekt in de desbetreffende vorm. Dit zijn: 

 • Aanhef/titel
 • Naam, 
 • Woonplaats, 
 • E-mailadres, 
 • Telefoonnummer.

 

2. Wat zijn de gegevensbronnen?

U vult de gegevens zelf op het formulier in. 

 

3. Voor welk doel en op welke rechtsgrondslag verwerken wij uw gegevens?

We hebben de gegevens nodig, zodat we weten wie ons het verzoek heeft gestuurd en om dit verzoek te beantwoorden. De rechtsgrondslag van de verwerking is uw toestemming onder artikel 6, lid 1, a AVG, die u geeft door het verzoek te sturen. 

 

4. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Wij geven uw gegevens door aan het bedrijf binnen de Groep dat verantwoordelijk is voor uw verzoek. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van dienstverleners die ook uw gegevens kunnen ontvangen. 

 

5. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

De gegevens worden zo lang opgeslagen als nodig is om uw verzoek te beantwoorden. Bovendien worden uw gegevens opgeslagen binnen de wettelijke bewaartermijnen. 

 

6. Bent u verplicht om uw gegevens te verstrekken? 

U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Zonder de gegevens kunnen we uw verzoek niet beantwoorden. 

 

VI. Vindt er geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, plaats?

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, plaats. 

 

VII. Welke rechten heeft u in verband met de verwerking van uw gegevens?

1. Recht van inzage

U mag de verwerkingsverantwoordelijke om bevestiging vragen of er persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt. 

U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonsgegevens van u worden overgedragen aan een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband mag u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen in verband met de overdracht op grond van artikel 46 AVG. 

 

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen de gegevens te rectificeren en/of in te vullen, indien de persoonsgegevens die over u worden verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de correctie onverwijld aan te brengen.

 

3. Recht op beperking van de verwerking

Onder de voorwaarden van de AVG mag u verzoeken dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u beperkt wordt. 

 

4. Recht op gegevenswissing

U mag de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de persoonsgegevens betreffende u te verwijderen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, tenzij een uitzondering wettelijk is voorzien. 

 

5. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt en waarvan de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een contract met u in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. 

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om te vragen dat de persoonsgegevens betreffende u rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast. 

 

6. Recht op intrekken van toestemming

U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring voor gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van uw toestemming tot intrekking. Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die vóór de geldigheid van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018, aan ons zijn afgegeven. In dit geval worden alle persoonsgegevens die op basis van de toestemming zijn opgeslagen, verwijderd, tenzij de wet een andere wettelijke basis voor verdere opslag voorziet. 

 

7. Zo oefent u uw rechten uit

Neem contact met ons op via de contactgegevens onder punt I of II om uw bovenstaande rechten uit te oefenen. Als u uw toestemming met betrekking tot de Google-diensten wilt intrekken, kunt u deze instelling hier wijzigen. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot intrekking.

 

8. Recht van bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter e) of f) AVG, inclusief profilering op basis van deze bepalingen. 

Indien de persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken, inclusief profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing. In geval van bezwaar worden de persoonsgegevens die over u betrekking hebben niet meer voor deze doeleinden verwerkt. 

Neem om bezwaar te maken contact met ons op via de contactgegevens onder punt 1 of 2.

 

9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enige andere administratieve of juridische rechtsgang, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u in strijd is met de AVG. De toezichthoudende autoriteit bij wie de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de uitkomst van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van art. 78 AVG. Om het voor u gemakkelijker te maken uw rechten te doen gelden, vindt u hieronder het adres van de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor ons:

 

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen

 

Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf 
T: +49 211 38424 – 0
F: +49 211 38424 – 10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

Een overzicht en de contactpersonen van alle Duitse nationale instanties voor gegevensbescherming en van de Europese commissarissen voor gegevensbescherming zijn hier te vinden.