Skip to main content

Een in te stellen klanbordgroep

RWE gaat graag samen met de omgeving in gesprek om daarbij gezamenlijk tot concrete afspraken te komen over wat een goede verdeling van lusten en lasten van het project kan zijn. Daartoe zou het best een klankbordgroep in het leven kunnen worden geroepen. Bij eerdere projecten heeft RWE goede ervaringen opgedaan in de samenwerking met een klankbordgroep.

 

teams


Doel klankbordgroep
Deze klankbordgroep kan de dialoog met de omgeving versterken waarbij zij als eerste aanspreekpunt kan fungeren. Een volwaardige gesprekspartner zowel voor de omgeving als voor RWE. 
Het RWE projectteam gaat graag met de klankbordgroep in gesprek over onderwerpen aangaande het windpark die in de omgeving spelen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken met betrekking tot het te volgen proces, de ontwikkeling van windpark of vragen en onzekerheden die mogelijk spelen. Uiteraard is daar ook ruimte voor hoor en wederhoor, het geven van feedback en het delen van informatie vanuit haar achterban. Het is de taak van de klankbordgroep om gevraag en ongevraagd advies uit te brengen, namens de omgeving.

Periodiek overleg
Om de omgeving zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen wil RWE de klankbordgroep met vaste regelmaat benaderen om advies en feedback te geven op de plannen en daarin ook actief mee te denken. RWE hecht aan de mening van de klankbordgroep en zal deze serieus meenemen in de te nemen stappen in het vergunningen traject en realisatie. 
In de gemeentelijke besluitvorming heeft de klankbordgroep geen formele status, maar wordt zij wel door de gemeente erkend als vertegenwoordiging van de omgeving in het participatieproces. De gemeente zal de klankbordgroep steunen en toezien op het zorgvuldig doorlopen van de dialoog en zal de adviezen van de klankbordgroep uiteindelijk meenemen in haar besluiten. 

Instellen klankbordgroep
Tijdens een eerste informatiebijeenkomst worden belangstellenden vanuit de directe omgeving van harte uitgenodigd om zich aanmelden om zitting te nemen in de klankbordgroep. Op basis van de aanmeldingen zorgt de gemeente voor een representatieve samenstelling van de groep, op basis van een goede afspiegeling van de gemeenschap (man/vrouw/leeftijd/deskundigheid). Hierbij kan gedacht worden aan een vertegenwoordiging vanuit omwonenden / dorpsraad / energie coöperatie en natuurverenigingen. Een onafhankelijk en gerespecteerde voorzitter zal als procesregisseur worden aangesteld.