Skip to main content

Natuur

Of een windpark samengaat met natuur moet altijd worden onderzocht. Met name vogels en vleermuizen worden daarbij bekeken, maar ook andere fauna en flora tijdens bijvoorbeeld de constructiefase. RWE heeft bij een eerdere verkenning van het gebied een scan laten uitvoeren die op voorhand geen natuurbelemmeringen ziet. Er zal nog meer onderzoek gaan plaatsvinden om dit nauwkeurig te onderzoeken. Hiervoor wordt een deskundig bedrijf ingeschakeld die jaarrond waarnemingen doet en alle relevante natuuraspecten analyseert ten behoeve van de natuurtoets.

De natuurtoets is gebaseerd op de Wet natuurbescherming en Natuurbeleid. Het geldt als een ‘voortoets’, waarbij beoordeeld wordt hoe de bouw en het gebruik van de geplande windturbines zich verhouden tot:

 

•    Natura 2000 gebieden

•    Beschermde soorten

•    het Natuurnetwerk Nederland

•    het provinciaal natuurbeleid

 

Doel

Ten behoeve van de M.E.R. wordt een natuurtoets uitgevoerd.  De bouw, het gebruik en de afbraak, van het windpark kan immers effecten hebben op bijvoorbeeld beschermde soorten planten, dieren en natuurgebieden. Op basis van de toets kan bepaald worden of de bouw en exploitatie van de turbines eventueel leidt tot te hoge aantasting van beschermde soorten.

 

Wanneer blijkt dat dat het geval is, dan wordt bepaald of- en zo ja onder welke voorwaarden toch ontheffing, vergunning en, of toestemming kan worden verleend en eventueel mitigerende maatregelen of natuurcompensatie nodig is.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn, dan is geen nadere toetsing vereist.

 

vogeltje