Skip to main content

Omgeving

Het plaatsen van windturbines heeft invloed op de omgeving. Windturbines moeten veilig zijn, zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden en zo min mogelijk schade toebrengen aan dieren en planten. Een onafhankelijk onderzoeksbureau gaat onderzoeken wat de gevolgen van de windturbines zijn voor het milieu en de omgeving. Zo zal onder andere onderzocht worden of de windturbines een acceptabel geluidniveau veroorzaken voor de omgeving. Ook wordt onderzocht hoeveel slagschaduw de windturbines veroorzaken en of er maatregelen getroffen moeten worden om de slagschaduw te verminderen. Andere aspecten die onderzocht gaan worden zijn: externe veiligheid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, archeologie en cultuurhistorie, waterhuishouding, flora en fauna en radarverstoring. De resultaten van de onderzoeken worden beschreven in de Milieueffectrapportage (MER).

 

Landschap en zichtbaarheid

De plaatsing van grote turbines  heeft invloed op het landschapsbeeld ter plaatse. In het voorgestelde plan staan de windturbines in een relatief vlak en open gebied opgesteld. Aan de hand van visualisaties kan een beeld worden gegeven hoe het nieuwe windpark er uit zou kunnen komen te zien. Het zijn simulaties, maar geeft een zeer realistisch beeld van het windpark op basis van de huidige aannames.

Geluid

Draaiende windturbines maken geluid. Het geluid van windturbines kan als storend worden ervaren. Dit is mede afhankelijk van het type windturbine en de hoeveelheid achtergrondgeluid. Om geluidoverlast zoveel mogelijk te beperken zijn regels opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. Deze regels zeggen dat de geluidsbelasting van de windturbines op de gevel van woningen (en andere gevoelige bestemmingen) niet meer mag zijn dan de geldende norm. Door de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 kan er op dit moment niet meer getoetst worden aan de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de -regeling vanwege het ontbreken van een milieubeoordeling op grond van de SMB-richtlijn. In deze uitspraak wordt gesteld dat het bevoegd gezag ervoor kan kiezen om door haar gekozen normen te hanteren. Die normen moeten dan wel zijn voorzien zijn van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering.
 

In de nog op te stellen M.E.R wordt onderzocht welke geluidnormen in de specifieke situatie voor windpark Halsteren gehanteerd moeten worden. Nadat bepaald is welke geluidnorm acceptabel is, worden de geluidcontouren inzichtelijk gemaakt. Vervolgens wordt nagegaan welke woningen van derden zijn gelegen binnen deze contouren en wat de geluidniveaus ter plaatse van deze woningen zijn. Deze resultaten zijn van belang voor de beoordeling van alternatieven, de vertaling in het bestemmingsplan en voor de toetsing van de vergunningaanvragen.

Het geluidsniveau is objectief vast te stellen in decibels. Voor geluidshinder is dat veel moeilijker te registeren.
 

geluid windturbine
Slagschaduw

Met slagschaduw wordt de bewegende schaduw bedoeld die wordt veroorzaakt door de zon die op de draaiende rotor van de windturbine valt. Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder veroorzaken. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die ondervonden kan worden.

Om hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de turbines voorzien van een automatische stilstandsvoorziening die de windturbine uitschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten. 

Externe Veiligheid

Bij de plaatsing van windturbines staat de veiligheid voor de omgeving voorop. De kans dat er iets gebeurt in de omgeving van een windturbine is zeer klein. Windturbines moeten immers aan strenge veiligheidseisen voldoen. Mogelijke risico's rond een windmolen zijn mastbreuk, het afbreken van de gondel of van een blad. 
In de nog op te stellen M.E.R. wordt een kwantitatieve risicoanalyse uitgevraagd waarbij alle risico’s van het windpark in beeld worden gebracht.


 

.