Skip to main content

m.e.r.-beroordeling Windpark Halsteren goedgekeurd |

In de Raadvergadering van 13 maart 2018 hebben Burgemeester en Wethouders de m.e.r.-beoordeling geaccepteerd. Dat houdt in dat met de m.e.r.-beoordeling de effecten van het nieuwe windpark naar de mening van B&W voldoende in beeld zijn gebracht en dat daarom ook geen MER hoeft te worden opgesteld. Daarmee is de weg vrij om de procedure te starten voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Het College heeft hiertoe besloten gelet op de bepalingen in de Wet Milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage.

Ten behoeve van dit besluit heeft LBP Sight in opdracht van innogy onderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat  Windpark Halsteren vormvrij m.e.r. beoordelingsplichtig is volgens het Besluit milieu-effectrapportage.  Daartoe heeft het bureau de aanmeldingsnotitie ‘Vervanging Windpark Halsteren Bergen op Zoom’ opgesteld.
 
Kenmerken van het plan

Windpark Halsteren is een al bestaand windpark. De 8 windturbines worden vervangen door 4 grotere.
Door de geringe milieueffecten van de uitbreiding zijn geen cumulatieve effecten te verwachten.
Bij de kenmerken van de projecten is met name in overweging genomen:

  • de omvang van het project;
  • de cumulatie met andere projecten;
  • gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
  • de productie van afvalstoffen;
  • verontreiniging en hinder.

Plaats van het plan
Het bestaande grondgebruik wijzigt niet: het is al in gebruik door een windpark.
Significant negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van nabijgelegen Natura 2000-gebieden kan met zekerheid worden uitgesloten. 

Kenmerken van het potentiële effect
In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de milieueffecten.

Overzicht milieueffecten